Aukoodeks

Kinnitatud leivaliidu üldkoosolekul 02. märtsil 2000.a.

1. Käesoleva dokumendi aluseks on Eesti Vabariigis kehtivad seadused,normatiivdokumendid jm. ettevõtlusega tegelevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kohustuslikud seadusliku iseloomuga dokumendid, Eesti Leivaliidu Põhikiri, omanike seaduslik tahe ning üldtunnustatud ärieetika.

2. Heade tavade ja eetilisuse all mõeldakse käesolevas dokumendis Eesti Vabariigis ja Eesti Leivaliidus tunnustatud norme ja väärtusi ning väljakujunenud ja/või väljakujunevaid suhtlemise ja käitumise kirjutatud aga ka kirjutamata reegleid.

3. Aukoodeksi kehtestamise eesmärgid.
3.1. Käesoleva dokumendi eesmärgiks on aidata kaasa ärilise suhtlemise eetilisusele ja selle
kujundamisele liidus ning kutseala prestiiži tõstmisele pagari-kondiitriturul, kogu Eesti
majandusruumis.
3.2. Käesolev dokument kinnistab, milliseid põhimõtteid tunnistavad Leivaliidu liikmed
omavahelises ja ärilises suhtlemises konkurentidega, teiste ettevõtetega ja tarbijatega.
Aukoodeksi kehtestamine peab tagama, et Leivaliidu liikmeteks on soliidsed, endast ja
teistest liikmetest lugupidavad, eetilise äritegevuse põhimõtteid tunnistavad ettevõtjad.

4. Leivaliidu liikmete tegevus.
4.1. Leivaliidu liikmed jälgivad häid raamatupidamise tavasid. Leivaliidu liikmete
audiitorkontrolli viivad läbi audiitorid ja/või audiitorfirmad. Audiitor-aruanne on
üheks Leivaliidu põhikirjaliseks liikmeks olemise ja võtmise tingimuseks.
4.2. Leivaliidu liikmete majandustegevus on avalik, s.t. liikmesfirmad avaldavad kõik
seadusega ettenähtud majandustegevuse tulemused. Liidu liikmed kohustuvad regulaarselt
esitama riiklikke aruandeid ka liidu juhatusele. Juhatus avaldab ainult nende materjalide
alusel koostatud koondandmeid. Liidu liikmed ei varja oma tulusid ning maksavad makse
vastavalt ettenähtud korrale ja seadustele.

5. Leivaliidu liikmete omavaheline suhtlemine.
5.1. Leivaliidu liikmed järgivad ärisuhetes korrektsuse, aususe ja vastastikuse lugupidamise
printsiipi. See tähendab ,et liikmed täidavad sõlmitud kokkulepetest (ka suulistest)
tulenevaid kohustusi ja tagavad väljastatava informatsiooni adekvaatsuse.
5.2. Leivaliidu liikmed ei tee avalikkusele avaldusi, mis võiksid põhjustada teiste
liikmete ja Leivaliidu kohta negatiivsete järelduste tegemist. Liidu liikmel on õigus
avalikustada oma seisukohad peale vastavasisulist üldkoosoleku otsust.
5.3. Leivaliidu liikmete vahelised ärilised ja eetilised konfliktid püütakse lahendada
Leivaliidu sees, s.t. mitte avalikkuse ees. Vajadusel võidakse moodustada sõltumatu
komisjon konflikti õiglaseks ja korrektseks lahendamiseks.Komisjoni moodustamise
algatajaks võivad olla kõik Leivaliidu liikmed. Komisjoni võivad kuuluda vähemalt
kolm konflikti suhtes erapooletut Leivaliidu liiget. Komisjon valib omale esimehe.
Osapoolte nõudmisel võidakse kutsuda komisjoni ka erapooletuid eksperte väljaspoolt
Leivaliitu.
5.4. Komisjoni otsused ja ettepanekud arutatakse läbi üldkoosolekul. Põhikirja
kohaselt vastuvõetud üldkoosoleku otsus on liidu liikmele kohustuslik.
5.5. Liidu liige hoidub teise liikme(te) toodete nimetuste kasutamisest ja ülevõtmisest.

6. Leivaliidu liikmed ja konkurents.
6.1. Leivaliidu liikmed peavad ärisuhetes kinni ausa konkurentsi printsiibist,
mille üheks eelduseks on konkurentsiseadus. See tähendab, et Leivaliidu liikmed
kasutavad konkurendi edestamiseks ainult seaduslikke ja eetilisi vahendeid.
6.2. Turuosa suurendamisel ja klientide juurdevõitmisel kasutatakse üksnes
üldtunnustatud ärilis-eetilisi võtteid, nagu reklaamikampaaniad, uued tooted,
kvaliteedi tõstmine vms. Leivaliidu liikmete töötajad ei anna kingitusi ja soodustusi
enda või ettevõtte nimel kui see ei ole kooskõlas seadustega ja heade tavadega.
Leivaliidu liikmed ei kasuta liidus saadud informatsiooni ilma liikmete teadmata
oma turuosa suurendamiseks.
6.3. Ärireklaamis avaldavad Leivaliidu liikmed üksnes tõest informatsiooni ja
ei halvusta liidu liikmeid, konkurente ega nende tooteid.
6.4. Leivaliidu liikmed ei muuda toodete ja teenuste hindasid kokkulepitult ega
kasuta dumpingut. Hinna kujundamisel lähtutakse üldisest turusituatsioonist,
tarbijahuvidest, maksupoliitikast ja ettevõtte arenguvajadusest.
6.5. Leivaliit teeb koostööd riigiorganitega, et kindlustada kõigi turul osalejate
poolt kehtiva seadusandluse täitmine ja võrdsete konkurentsitingimuste
saavutamine ning säilimine.

7. Leivaliidu liikmete toodete ja teenuste kvaliteet.
7.1. Leivaliidu liikmed seavad endale eesmärgiks nõudlikkuse kasvu kehtestatud
kvaliteedistandardite täitmisel. Toodetel, millel on vastavalt seadustele
nõutav vastavusdeklaratsioon, on see olemas ning kättesaadav kõigile soovijatele.
Leivaliidu liikmesfirmade poolt müüdavad tooted vastavad vastavusdeklaratsioonis
toodud kvaliteedinäitajatele.
7.2. Leivaliidu liikmesettevõtted on seaduses ettenähtud korras tunnustatud, neil
on väljatöötatud ja kinnitatud ettevõttesisesed töösisekorra eeskirjad,käitlemis-
ja enesekontrollireeglid, hügieenieeskirjad ja teised seadustes ettenähtud dokumendid,
mis tagavad toodete ja teenuste kvaliteeditaseme ning ettevõtte usaldusväärsuse.

8. Leivaliidu liikmete suhted tarbijatega.
8.1. Leivaliidu liikmed on oma tegevuses tarbijakesksed. See tähendab, et kõik
Leivaliidu liikmesettevõtete töötajad on orienteeritud tarbija rahuolu tagamisele
ja tõstmisele.
8.2. Leivaliidu liikmetele ja tarbijatele on (v.a. ärisaladused) tagatud tõese
info kättesaadavus ettevõtte toodete, kasutatud tooraine, nende omaduste, kasutamise
ning teenuste hindade kohta.
8.3. Leivaliidu liikmesettevõtete tarbijatega suhtlejad on kompetentsed andmaks
soovitud konsultatsiooni toodete ja teenuste kohta. See tähendab, et Leivaliidu
liikmete müügipersonal on saanud vajaliku väljaõppe, mis hõlmab toodete ja
teenuste tundmist, hea teeninduse põhireegleid, käitlemisnõuete tundmist ja muid
oskusi ning teadmisi töötamaks vastaval ametikohal.
8.4. Leivaliidu liikmetel on väljatöötatud protseduurireeglid tarbijate kaebuste
lahendamiseks ja nendest on teadlikud kõik tarbijatega otseselt seotud töötajad.

9. Leivaliidu liikmete ja ostja (tarbija) vahelised lepingud.
9.1. Leivaliidu liikme ja ostja (tarbija) vahelised kirjalikud lepingud koostatakse
võimalikult selgelt ja arusaadavalt.
9.2. Leivaliidu liikmed täidavad täpselt ja tingimusteta ostja (tarbija) vahel
sõlmitud lepinguid.

10. Vastastikune petturlusest ja võlgnikest teavitamine.
10.1. Kui mingis Leivaliidu liikmesettevõttes ilmneb ostja (tarbija) poolne oluline
lepingu mittetäitmine või petturlus, teavitab liige sellest teisi Leivaliidu liikmeid
saates rikkuja kontaktandmed ja info liidu juhatusele, kes omakorda teavitab sellest
liikmeid.

11. Kehtivus.
11.1. Igale Leivaliidu liikmele on käesoleva dokumendi täitmine peale üldkoosolekul
vastuvõtmist kohustuslik. Aukoodeksi allkirjastamine on eelduseks liikmeksvõtmisel
ning olemasolevate liikmete hea tahte avalduseks! Aukoodeksi sütemaatiline rikkumine
on aluseks liikme liidust väljaarvamisel põhikirja p.2.7.3. alusel.
11.2. Eesti Leivaliidu Aukoodeks on avatud dokument, mis kuulub üldkoosoleku
poolt täiendamisele ja muutmisele vastavalt muutuvale ärikeskkonnale. Aukoodeksiga
ühinenute allkirjad: Jrk.nr., Ettevõte, Esindaja nimi, ALLKIRI, Esindamise alus, Kuupäev