Leivaliidu põhikiri

 EESTI LEIVALIIT MTÜ

Kinnitatud üldkoosolekul 05.mai 2004.a.

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED.

1.1. Mittetulundusühing nimega Eesti Leivaliit, inglise keeles Estonian Association of Bakeries (edaspidi nimetatud liit) on Eesti Vabariigis 24.oktoobril 1989.a. asutatud ja ettenähtud korras registreeritud ettevõtjate vabatahtlik apoliitiline mittetulunduslik ühendus.

1.2. Liidu tegevus rajaneb tema liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, liidu juhtkonna valitavusel ja valitud juhtkonna regulaarsel aruandlusel liidu liikmete ees.

1.3. Liit on eraõiguslik juriidiline isik. Liidul on iseseisev bilanss, vara ja arveldusarved pankades.

1.4. Liidu asukoht on Ringtee 2, 51013 Tartu.

1.5. Liidu tegevuse eesmärgid on:

1.5.1. Pagari- ja kondiitritööstuse arengu jälgimine, selle analüüsimine ja selle tulemisena ettepanekute tegemine pagari- ja kondiitritööstuse edasise arengu tagamiseks edumeelse turumajanduse põhimõtete järgi.

1.5.2. Liikmete huvide esindamine ja kaitsmine suhetes riigiorganitega, suhetes kohaliku omavalitsuse organitega ja kohtus.

1.5.3. Abinõude väljatöötamine Eesti Vabariigis valmistatavate pagari- ja kondiitritoodete kvaliteedi ja konkurentsivõime tõstmiseks ja stabiilsuse tagamiseks ning tarbijate vajaduste võimalikult paremaks rahuldamiseks.

1.5.4. Rukkileiva tähtsuse ja tervislikkuse propageerimine; rukkileivakultuuri säilitamine ja rohkendamine.

1.5.5. Osalemine kutseoskusnõuete ja kutsestandardite väljatöötamisel ning elluviimisel, aga ka kvalifikatsiooni tõendamisel.

1.5.6. Osalemine kahe- ja kolmepoolsetel läbirääkimistel töövõtjatega.

1.5.7. Koostööarendamine sarnaste ühendustega Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ja mujal välismaal.

1.6. Liidu tegevuse eesmärkide elluviimiseks korraldatakse kutsealaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks teoreetilis-praktilisi kursusi, antakse välja ja levitatakse pagari- ja kondiitritööstuse arengut, selle perspektiive kajastavaid trükiseid, kutse- ja erialaseid trükiseid, korraldatakse teabepäevi ja konverentse, teadvustamaks pagari- ja kondiitritööstusega seonduvaid probleeme laiemale elanikkonnale.

1.7. Liit juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, liidu juhtorganite otsustest ja Eesti Vabariigi seadustest.

II LIIDU LIIKMED.

2.1. Liidu täisliikmeks võib olla Eesti Vabariigis ettenähtud korras registreeritud ettevõtja või organisatsioon, kes toodab pagari- ja kondiitritooteid või kelle tegevus on otseselt seotud pagari- või kondiitritööstusega või sellele kaasaaitav koolitus- või teadustöö.

2.2. Liidu vaatlejaliikmeks võib olla Eesti Vabariigis ettenähtud korras registreeritud ettevõtja või organisatsioon, kes toodab pagari- ja kondiitritooteid või kelle tegevus on otseselt seotud pagari- või kondiitritööstusega või sellele kaasaaitav koolitus- või teadustöö.

2.2.1. Liidu vaatlejaliikmel puudub võimalus osaleda läbi oma esindajate liidu juhtimises ja teda ei saa valida liidu juhatusse.

2.2.2. Liidu vaatlejaliikmel puudub hääletusõigus üldkoosolekul.

2.2.3. Vaatlejaliige saab osaleda liidu poolt finantseeritavatel üritustel ja ettevõtmistel täieõiguslikult, tasudes omavahenditest osalustasu.

2.2.4 Liidu vaatlejaliikme staatus kehtib 1 (üks) aasta alates vaatlejaliikmeks vastuvõtmisest. Kui vaatlejaliige pole esitanud hiljemalt 3 (kolm) kuud enne aasta täitumist juhatusele kirjalikku avaldust liidust lahkumiseks, muutub vaatlejaliige automaatselt täisliikmeks ja talle hakkavad kehtima kõik täisliikme kohustused ja õigused.

2.3. Liikmete arvestust korraldab juhatus.

2.4. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Liidu liikmeks astumiseks esitab ettevõtja avalduse koos äriregistri poolt väljastatava ärakirjaga registrikaardist, audiitorakti ja edastab nimetatud dokumendid oma seisukohaga üldkoosolekule otsuse vastuvõtmiseks. Taotleja liikmeks vastuvõtmise päevaks on vastava otsuse tegemise kuupäev.

2.5. Liidu täisliikmel on õigus:

2.5.1. Võtta osa kõigist liidu liikmetele korraldatud üritustest ja ettevõtmistest.

2.5.2. Osaleda läbi oma esindajate liidu juhtimises.

2.5.3. Esinema liidu nimel suhetes teiste isikutega ainult selleks talle antud volituste piires.

2.5.5. Astuda vabatahtlikult liidust välja, teatades sellest juhatusele kirjalikult vähemalt 3 (kolm) kuud ette.

2.5.6. Kasutada teisi käesolevast põhikirjast, liidu juhtorganite otsustest ning Eesti Vabariigi seadusandlusest tulenevaid õigusi.

2.6. Liidu liikmed on kohustatud:

2.6.1. Täitma käesoleva põhikirja ja liidu juhtorganite otsuseid.

2.6.2. Tasuma õigeaegselt liikmemaksu.

2.6.3. Võtma aktiivselt osa liidu ühistegevusest ja liidu juhtimisest.

2.6.4. Heaperemehelikult hoidma liidu vara ning hoiduma igasugusest tegevusest (vältima tegevusetust), mis võib kahjustada liidu vara või kaasa tuua liidu vara kahjustamise.

2.6.5. Hoidma kõrgel liidu head nime ja mainet.

2.7. Liikmetele võib kehtestada täiendavaid kohustusi üldkoosoleku otsusega.

2.8. Liikme võib liidust välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui:

2.8.1. Liige lõpetab oma tegevuse.

2.8.2. Liige on jätnud tasumata liikmemaksu 3 (kolme) kuu jooksul arvates tasumise tähtajast.

2.8.3. Liige ei täida käesolevast põhikirja, liidu juhtorganite otsuseid või Eesti Vabariigi seadusandlusest tulenevaid kohustusi nii liidu, kui ka teiste isikute ees.

2.8.4. Liikme võib välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise või liidu olulisel määral kahjustamise tõttu.

2.9. Liige loetakse liidust välja arvatuks üldkoosoleku vastava otsuse tegemise päevast. Liikme tegevuse lõpetamisel loetakse liige väljaarvatuks tema tegevuse lõpetamise päevast arvates.

2.10. Liidu liikmeks saamist taotlev isik peab enne avalduse esitamist tasuma sisseastumismaksu, mille suurus kehtestatakse üldkoosoleku otsusega. Liikmeks saamist taotlev isik esitab koos kirjaliku avaldusega juhatusele ka sisseastumismaksu tasumist kinnitavad dokumendid. Liidu liikmeks vastuvõtmisest keeldumisel tagastatakse avalduse teinud isikule sisseastumismaks.

2.11. Liidu liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kehtestab üldkoosolek. Liikmemaksu suuruse muutmisel või liikmemaksu tasumise korra muutmisel on juhatus kohustatud sellest informeerima liikmeid 20 päeva jooksul arvates vastava otsuse vastuvõtmisest.

III LIIDU VARA JA FINANTS-MAJANDUSLIK TEGEVUS.

3.1. Liidu vara tekib sisseastumis- ja liikmemaksudest, varalistest annetustest ning eraldistest ja tulust, mida võidakse saada liidu poolt korraldatud tulunduslikest üritustest, ettevõtmistest ja trükiste müügist.

3.2. Liidu liikmest väljaastumisel või väljaarvamisel ei tagastata liidu liikmetele sisseastumismaksu ja liikmemakse. Aasta liikmemaks peab olema tasutud.

3.3. Liit ei kanna varalist vastutust liikmete kohustuste eest ning liikmed ei kanna varalist vastutust liidu kohustuste eest.

3.4. Liit vastutab oma kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga.

3.5. Liidul on õigus teostada kõiki tehinguid, mis on vajalikud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

3.6. Liit korraldab põhikirjalike eesmärkide saavutamiseks ja ühistegevuse arendamiseks näitusmüüke, oksjone, konkursse ja võistlusi, õppusi ja tasulisi konsultatsioone, õppeekskursioone ning tulunduslikke meelelahutusõhtuid ja kultuuriüritusi.

3.7. Liidu tulutoovatelt üritustelt laekuvaid vahendeid kasutatakse mittetulunduslike ürituste korraldamiseks, liidu tegevuseks vajaliku vara soetamiseks, liidu ülalpidamiseks ja muudeks vajalikeks kuludeks.

3.8. Liidu juhatus võib moodustada püstitatud eesmärkide saavutamiseks liidusiseseid fonde või sihtkapitale, mille moodustamise viis ja rahaliste vahendite laekumise ja kasutamise kord reguleeritakse juhatuse poolt.

3.9. Liidu raamatupidamist korraldab vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele juhatus.

3.10. Liidu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

3.11. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aruande ja tegevusaruande Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab aruanded koos revisjonikomisjoni arvamusega üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

IV JÄRELVALVE.

4.1. Liidu finants- ja majandustegevust kontrollib üldkoosoleku poolt valitud 3 (kolm) liikmeline revisjonikomisjon ja/või audiitor.

4.2. Revisjonikomisjoni liikmed valitakse 2 (kaks) aastaks.

4.3. Liidu tegevust revideeritakse mitte harvem kui 1 (üks) kord aastas.

4.4. Revisjonikomisjon vaatab läbi juhatuse poolt koostatud raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande, lisab oma järeldusotsuse ning esitab üldkoosolekule.

V ÜLDKOOSOLEK.

5.1. Liidu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik liidu liikmed.

5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.2.1. Liidu põhikirja muutmine.

5.2.2. Liidu eesmärgi muutmine.

5.2.3. Juhatuse liikmete arvu määramine ja liikmete valimine.

5.2.4. Presidendi valimine.

5.2.5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja audiitori kinnitamine.

5.2.6. Uute liikmete vastuvõtmine.

5.2.7. Liikmete väljaarvamine.

5.2.8. Juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes liidu esindaja määramine.

5.2.9. Muude küsimuste otsustamine, mis ei ole käesoleva põhikirjaga või Eesti Vabariigi seadusandlusega antud juhatuse pädevusse.

5.2.10. Juhatuse, revisjonikomisjoni või audiitori tagasikutsumine.

5.3. Üldkoosolek kuulab ära juhatuse aruanded tegevuse kohta, kinnitab revisjonikomisjoni aruanded ja kontrollib juhatuse tegevust liidu rahaliste vahendite kasutamisel.

5.4. Üldkoosoleku otsused on juhatusele täitmiseks kohustuslikud.

5.5. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus määrab kindlaks ka üldkoosoleku päevakorra.

5.6. Üldkoosolek toimub vähemalt kaks korda aastas.

5.7. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära tuues vähemalt 1/10 liidu liikmetest või kui seda nõuavad liidu huvid.

5.8. Juhatus peab kirjalikult üldkoosoleku kokkukutsumisest ette teatama liidu liikmetele vähemalt 7 päeva. Kirjalikus teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

5.9. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt pool liikmetest. Kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähem kui pool liikmetest, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust.

5.10. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada liidu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine liidu liige.

5.11. Igal liidu liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Isikuvalimised on salajased, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

5.12. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liidu liikmetest või nende esindajatest. Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liidu liikmete nõusolek. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

VI JUHATUS.

6.1. Juhatus korraldab ja juhib liidu igapäevast tegevust ning esindab liitu suhetes teiste isikutega.

6.2. Juhatus on kolme- kuni viieliikmeline ning juhatuse liikmed valitakse 2 (kaks) aastaks.

6.3. Juhatus korraldab, juhib ja suunab liidu igapäevast tegevust, korraldab liidu üritusi, võtab vajaduse korral tööle tegevdirektori, raamatupidaja ning kinnitab nende ametijuhendid, jälgib ja korraldab liidu vara ja rahaliste vahendite kasutamist, otsustab liidu vara võõrandamise ja omandamise ning teostab kõiki teisi funktsioone, mis ei kuulu üldkoosoleku kompetentsi.

6.4. Juhatuse esimees, ametinimetusega Eesti Leivaliidu president, korraldab juhatuse tööd ning on aruandekohustuslik juhatuse ja revisjonikomisjoni ees. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast asepresidendi.

6.5. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb vähemalt pool juhatuse liikmetest. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

6.6. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada liitu kõikides õigustoimingutes.

6.7. Juhatus koost Telia Veebimajutus : Viga

 
Telia


500 Internal Server Error

Täpsema veakirjelduse leiate adminliidese kaudu enda vealogi failist.

Tüüpilisemad vead:

 • Inappropriate permissions set on script - skriptil on valed failiõigused (peab olema "-rw-r--r--");
 • UID of calling process mismatches - skripti faili omanik on vale;
 • User is not allowed to run scripts - kasutajal pole õigust skripte käivitada;

  Lisainfo ja klienditugi:
 • telefon 1551
 • tugi@telia.ee • 500 Internal Server Error

  Please look for detailed error description in a error log file available via web-based management panel.

  Typical causes of error:

 • Inappropriate permissions set on script (must be "-rw-r--r--");
 • UID of calling process mismatches - please check skript file owner;
 • User is not allowed to run scripts - please check skript files ownerships;

  Info & customer service:
 • phone +372 655 9188
 • tugi@telia.ee