Leivaliidu põhikiri

 EESTI LEIVALIIT MTÜ

Kinnitatud üldkoosolekul 05.mai 2004.a.

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED.

1.1. Mittetulundusühing nimega Eesti Leivaliit, inglise keeles Estonian Association of Bakeries (edaspidi nimetatud liit) on Eesti Vabariigis 24.oktoobril 1989.a. asutatud ja ettenähtud korras registreeritud ettevõtjate vabatahtlik apoliitiline mittetulunduslik ühendus.

1.2. Liidu tegevus rajaneb tema liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, liidu juhtkonna valitavusel ja valitud juhtkonna regulaarsel aruandlusel liidu liikmete ees.

1.3. Liit on eraõiguslik juriidiline isik. Liidul on iseseisev bilanss, vara ja arveldusarved pankades.

1.4. Liidu asukoht on Ringtee 2, 51013 Tartu.

1.5. Liidu tegevuse eesmärgid on:

1.5.1. Pagari- ja kondiitritööstuse arengu jälgimine, selle analüüsimine ja selle tulemisena ettepanekute tegemine pagari- ja kondiitritööstuse edasise arengu tagamiseks edumeelse turumajanduse põhimõtete järgi.

1.5.2. Liikmete huvide esindamine ja kaitsmine suhetes riigiorganitega, suhetes kohaliku omavalitsuse organitega ja kohtus.

1.5.3. Abinõude väljatöötamine Eesti Vabariigis valmistatavate pagari- ja kondiitritoodete kvaliteedi ja konkurentsivõime tõstmiseks ja stabiilsuse tagamiseks ning tarbijate vajaduste võimalikult paremaks rahuldamiseks.

1.5.4. Rukkileiva tähtsuse ja tervislikkuse propageerimine; rukkileivakultuuri säilitamine ja rohkendamine.

1.5.5. Osalemine kutseoskusnõuete ja kutsestandardite väljatöötamisel ning elluviimisel, aga ka kvalifikatsiooni tõendamisel.

1.5.6. Osalemine kahe- ja kolmepoolsetel läbirääkimistel töövõtjatega.

1.5.7. Koostööarendamine sarnaste ühendustega Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ja mujal välismaal.

1.6. Liidu tegevuse eesmärkide elluviimiseks korraldatakse kutsealaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks teoreetilis-praktilisi kursusi, antakse välja ja levitatakse pagari- ja kondiitritööstuse arengut, selle perspektiive kajastavaid trükiseid, kutse- ja erialaseid trükiseid, korraldatakse teabepäevi ja konverentse, teadvustamaks pagari- ja kondiitritööstusega seonduvaid probleeme laiemale elanikkonnale.

1.7. Liit juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, liidu juhtorganite otsustest ja Eesti Vabariigi seadustest.

II LIIDU LIIKMED.

2.1. Liidu täisliikmeks võib olla Eesti Vabariigis ettenähtud korras registreeritud ettevõtja või organisatsioon, kes toodab pagari- ja kondiitritooteid või kelle tegevus on otseselt seotud pagari- või kondiitritööstusega või sellele kaasaaitav koolitus- või teadustöö.

2.2. Liidu vaatlejaliikmeks võib olla Eesti Vabariigis ettenähtud korras registreeritud ettevõtja või organisatsioon, kes toodab pagari- ja kondiitritooteid või kelle tegevus on otseselt seotud pagari- või kondiitritööstusega või sellele kaasaaitav koolitus- või teadustöö.

2.2.1. Liidu vaatlejaliikmel puudub võimalus osaleda läbi oma esindajate liidu juhtimises ja teda ei saa valida liidu juhatusse.

2.2.2. Liidu vaatlejaliikmel puudub hääletusõigus üldkoosolekul.

2.2.3. Vaatlejaliige saab osaleda liidu poolt finantseeritavatel üritustel ja ettevõtmistel täieõiguslikult, tasudes omavahenditest osalustasu.

2.2.4 Liidu vaatlejaliikme staatus kehtib 1 (üks) aasta alates vaatlejaliikmeks vastuvõtmisest. Kui vaatlejaliige pole esitanud hiljemalt 3 (kolm) kuud enne aasta täitumist juhatusele kirjalikku avaldust liidust lahkumiseks, muutub vaatlejaliige automaatselt täisliikmeks ja talle hakkavad kehtima kõik täisliikme kohustused ja õigused.

2.3. Liikmete arvestust korraldab juhatus.

2.4. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Liidu liikmeks astumiseks esitab ettevõtja avalduse koos äriregistri poolt väljastatava ärakirjaga registrikaardist, audiitorakti ja edastab nimetatud dokumendid oma seisukohaga üldkoosolekule otsuse vastuvõtmiseks. Taotleja liikmeks vastuvõtmise päevaks on vastava otsuse tegemise kuupäev.

2.5. Liidu täisliikmel on õigus:

2.5.1. Võtta osa kõigist liidu liikmetele korraldatud üritustest ja ettevõtmistest.

2.5.2. Osaleda läbi oma esindajate liidu juhtimises.

2.5.3. Esinema liidu nimel suhetes teiste isikutega ainult selleks talle antud volituste piires.

2.5.5. Astuda vabatahtlikult liidust välja, teatades sellest juhatusele kirjalikult vähemalt 3 (kolm) kuud ette.

2.5.6. Kasutada teisi käesolevast põhikirjast, liidu juhtorganite otsustest ning Eesti Vabariigi seadusandlusest tulenevaid õigusi.

2.6. Liidu liikmed on kohustatud:

2.6.1. Täitma käesoleva põhikirja ja liidu juhtorganite otsuseid.

2.6.2. Tasuma õigeaegselt liikmemaksu.

2.6.3. Võtma aktiivselt osa liidu ühistegevusest ja liidu juhtimisest.

2.6.4. Heaperemehelikult hoidma liidu vara ning hoiduma igasugusest tegevusest (vältima tegevusetust), mis võib kahjustada liidu vara või kaasa tuua liidu vara kahjustamise.

2.6.5. Hoidma kõrgel liidu head nime ja mainet.

2.7. Liikmetele võib kehtestada täiendavaid kohustusi üldkoosoleku otsusega.

2.8. Liikme võib liidust välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui:

2.8.1. Liige lõpetab oma tegevuse.

2.8.2. Liige on jätnud tasumata liikmemaksu 3 (kolme) kuu jooksul arvates tasumise tähtajast.

2.8.3. Liige ei täida käesolevast põhikirja, liidu juhtorganite otsuseid või Eesti Vabariigi seadusandlusest tulenevaid kohustusi nii liidu, kui ka teiste isikute ees.

2.8.4. Liikme võib välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise või liidu olulisel määral kahjustamise tõttu.

2.9. Liige loetakse liidust välja arvatuks üldkoosoleku vastava otsuse tegemise päevast. Liikme tegevuse lõpetamisel loetakse liige väljaarvatuks tema tegevuse lõpetamise päevast arvates.

2.10. Liidu liikmeks saamist taotlev isik peab enne avalduse esitamist tasuma sisseastumismaksu, mille suurus kehtestatakse üldkoosoleku otsusega. Liikmeks saamist taotlev isik esitab koos kirjaliku avaldusega juhatusele ka sisseastumismaksu tasumist kinnitavad dokumendid. Liidu liikmeks vastuvõtmisest keeldumisel tagastatakse avalduse teinud isikule sisseastumismaks.

2.11. Liidu liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kehtestab üldkoosolek. Liikmemaksu suuruse muutmisel või liikmemaksu tasumise korra muutmisel on juhatus kohustatud sellest informeerima liikmeid 20 päeva jooksul arvates vastava otsuse vastuvõtmisest.

III LIIDU VARA JA FINANTS-MAJANDUSLIK TEGEVUS.

3.1. Liidu vara tekib sisseastumis- ja liikmemaksudest, varalistest annetustest ning eraldistest ja tulust, mida võidakse saada liidu poolt korraldatud tulunduslikest üritustest, ettevõtmistest ja trükiste müügist.

3.2. Liidu liikmest väljaastumisel või väljaarvamisel ei tagastata liidu liikmetele sisseastumismaksu ja liikmemakse. Aasta liikmemaks peab olema tasutud.

3.3. Liit ei kanna varalist vastutust liikmete kohustuste eest ning liikmed ei kanna varalist vastutust liidu kohustuste eest.

3.4. Liit vastutab oma kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga.

3.5. Liidul on õigus teostada kõiki tehinguid, mis on vajalikud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

3.6. Liit korraldab põhikirjalike eesmärkide saavutamiseks ja ühistegevuse arendamiseks näitusmüüke, oksjone, konkursse ja võistlusi, õppusi ja tasulisi konsultatsioone, õppeekskursioone ning tulunduslikke meelelahutusõhtuid ja kultuuriüritusi.

3.7. Liidu tulutoovatelt üritustelt laekuvaid vahendeid kasutatakse mittetulunduslike ürituste korraldamiseks, liidu tegevuseks vajaliku vara soetamiseks, liidu ülalpidamiseks ja muudeks vajalikeks kuludeks.

3.8. Liidu juhatus võib moodustada püstitatud eesmärkide saavutamiseks liidusiseseid fonde või sihtkapitale, mille moodustamise viis ja rahaliste vahendite laekumise ja kasutamise kord reguleeritakse juhatuse poolt.

3.9. Liidu raamatupidamist korraldab vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele juhatus.

3.10. Liidu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

3.11. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aruande ja tegevusaruande Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab aruanded koos revisjonikomisjoni arvamusega üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

IV JÄRELVALVE.

4.1. Liidu finants- ja majandustegevust kontrollib üldkoosoleku poolt valitud 3 (kolm) liikmeline revisjonikomisjon ja/või audiitor.

4.2. Revisjonikomisjoni liikmed valitakse 2 (kaks) aastaks.

4.3. Liidu tegevust revideeritakse mitte harvem kui 1 (üks) kord aastas.

4.4. Revisjonikomisjon vaatab läbi juhatuse poolt koostatud raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande, lisab oma järeldusotsuse ning esitab üldkoosolekule.

V ÜLDKOOSOLEK.

5.1. Liidu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik liidu liikmed.

5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.2.1. Liidu põhikirja muutmine.

5.2.2. Liidu eesmärgi muutmine.

5.2.3. Juhatuse liikmete arvu määramine ja liikmete valimine.

5.2.4. Presidendi valimine.

5.2.5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja audiitori kinnitamine.

5.2.6. Uute liikmete vastuvõtmine.

5.2.7. Liikmete väljaarvamine.

5.2.8. Juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes liidu esindaja määramine.

5.2.9. Muude küsimuste otsustamine, mis ei ole käesoleva põhikirjaga või Eesti Vabariigi seadusandlusega antud juhatuse pädevusse.

5.2.10. Juhatuse, revisjonikomisjoni või audiitori tagasikutsumine.

5.3. Üldkoosolek kuulab ära juhatuse aruanded tegevuse kohta, kinnitab revisjonikomisjoni aruanded ja kontrollib juhatuse tegevust liidu rahaliste vahendite kasutamisel.

5.4. Üldkoosoleku otsused on juhatusele täitmiseks kohustuslikud.

5.5. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus määrab kindlaks ka üldkoosoleku päevakorra.

5.6. Üldkoosolek toimub vähemalt kaks korda aastas.

5.7. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära tuues vähemalt 1/10 liidu liikmetest või kui seda nõuavad liidu huvid.

5.8. Juhatus peab kirjalikult üldkoosoleku kokkukutsumisest ette teatama liidu liikmetele vähemalt 7 päeva. Kirjalikus teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

5.9. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt pool liikmetest. Kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähem kui pool liikmetest, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust.

5.10. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada liidu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine liidu liige.

5.11. Igal liidu liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Isikuvalimised on salajased, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

5.12. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liidu liikmetest või nende esindajatest. Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liidu liikmete nõusolek. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

VI JUHATUS.

6.1. Juhatus korraldab ja juhib liidu igapäevast tegevust ning esindab liitu suhetes teiste isikutega.

6.2. Juhatus on kolme- kuni viieliikmeline ning juhatuse liikmed valitakse 2 (kaks) aastaks.

6.3. Juhatus korraldab, juhib ja suunab liidu igapäevast tegevust, korraldab liidu üritusi, võtab vajaduse korral tööle tegevdirektori, raamatupidaja ning kinnitab nende ametijuhendid, jälgib ja korraldab liidu vara ja rahaliste vahendite kasutamist, otsustab liidu vara võõrandamise ja omandamise ning teostab kõiki teisi funktsioone, mis ei kuulu üldkoosoleku kompetentsi.

6.4. Juhatuse esimees, ametinimetusega Eesti Leivaliidu president, korraldab juhatuse tööd ning on aruandekohustuslik juhatuse ja revisjonikomisjoni ees. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast asepresidendi.

6.5. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb vähemalt pool juhatuse liikmetest. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

6.6. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada liitu kõikides õigustoimingutes.

6.7. Juhatus koostab igaks eelarveaastaks tegevusplaani ja eelarve, mille esitab üldkoosolekule kinnitamiseks.

6.8. Juhatus annab oma tegevusest aru liidu üldkoosolekule.

6.9. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

6.10. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõppevad vastavalt lepingule.

VII LIIDU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE.

7.1. Liidu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

7.2. Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.

7.3. Liidu lõpetamisel jaotatakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara õigustatud isikute vahel. Õigustatud isikud määratakse kindlaks üldkoosoleku otsusega.

Põhikirja uus redaktsioon on vastu võetud Eesti Leivaliidu üldkoosolekul 5. aprillil 2012 protokoll nr.113.

 

EESTI LEIVALIIDU KODUKORD.

1. Üldist.

1.1. Kodukord on kokkuleppeline reeglistik, mis täpsustab liikmete, juhatuse ja tegevdirektori õigusi ja kohustusi, määratleb toimingute läbiviimise korra ja tähtajad ning on täiendavaks dokumendiks põhikirjale ja aukoodeksile.
1.2. Kodukord on avatud dokument, mille muutmine ja täiendamine on üldkoosoleku pädevuses.

2. Üldkoosolekul osalemine.

2.1. Üldkoosolekul saab liiget esindada üks isik, kelleks üldjuhul on ettevõtte juht.
2.2. Mitteliikmeid kutsutakse koosolekule juhul kui päevakord seda eeldab.
2.3. Osalemisest teatatakse vähemalt 7 (seitse) päeva enne üldkoosolekut.
2.4. Mitteosalemisest teatatakse vähemalt üks päev enne üldkoosolekut.

3. Üldkoosoleku teade ja päevakord.

3.1. Juhatus väljastab 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist liikmetele teate, kus on ära toodud koosoleku aeg, koht, päevakord ja päevakorraga seotud juhatuse ettepanekud.
3.2. Juhatusel on õigus panna päevakorrapunktidele ajalimiidid.

4. Koosolekute juhatamine ja protokollimine.

4.1. Koosolekuid juhatab president, tema äraolekul üks juhatuse liikmetest.
4.2. Kõik juhatuse koosolekud ja üldkoosolekud protokollitakse ja nummerdatakse.
4.3. Koosolekuid protokollib tegevdirektor, tema äraolekul koosoleku poolt valitud protokollija.
4.4. Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5. Üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku protokolli projektid.

5.1. Vormistab tegevdirektor 4 tööpäeva jooksul ja edastab juhatuse liikmetele läbivaatamiseks.
5.2. Juhatuse liikmed tagastavad tegevdirektorile protokolli projekti koos vajalike täienduste ja parandustega 3 tööpäeva jooksul. Kui ettepanekuid ei ole, saadab tegevdirektor protokolli kõigile liikmetele.

6. Ettepanekute esitamine, arutelu ja hääletamine.

6.1. Eelnevate ettepanekute esitamist mittevajanud päevakorrapunktide osas teevad liikmed ettepanekuid koosolekul konkreetse päevakorrapunkti käsitlemise ajal. Ettepanekud registreeritakse ja pannakse hääletusele nende registreerimise järjekorras.
6.2. Päevakorra nendes küsimustes, millistes eelmisel koosolekul lepiti kokku liikmepoolsete ettepanekute esitamine, saadavad liikmed oma ettepanekud Leivaliidu e-posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Ettepanekute tähtajaks mittelaekumisel hääletatakse koosolekul juhatuse ettepanekuid.
6.3. Kui otsuse vastuvõtmiseks ükski ettepanek hääletamisel enamhääli ei saanud, läheb päevakorrapunkt teisele lugemisele, mis tähendabseda, et otsus tehakse järgmisel üldkoosolekul ja kõik vastuhääletanud või erapooletuks jäänud liikmed peavad tegema omapoolsed ettepanekud kokkulepitud tähtajaks. Tähtajaks laekunud ettepanekud edastab juhatus liikmetele koos järgmise üldkoosoleku materjalidega.
6.4. Juhatajal on õigus kehtestada ettepanekute aruteluks ja sõnavõtuks ajalimiit.
6.5. Koosoleku käigus tekkinud muid küsimusi arutatakse päevakorrapunkti “Muud küsimused” ajal.

7. Üldkoosoleku protokoll.

7.1. Väljastatakse liikmetele hiljemalt 14 päeva peale koosoleku toimumist.
7.2. Tegevdirektor saadab koos üldkoosoleku protokolliga liikmetele ka juhatuse koosoleku protokolli.

8. Juhatuse koosolek.

8.1. Kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, hiljemalt 16 päeva enne üldkoosoleku toimumist koosoleku otsustega seotud toimingute kooskõlastamiseks, järgmise koosoleku päevakorra läbiarutamiseks ja ettevalmistavate materjalide määratlemiseks.

9. Arved.

9.1. Liikmemaksu arved väljastatakse kvartali esimese kuu esimese nädala jooksul maksetähtajaga 7 päeva.
9.2. Arved edastatakse liikmetele paberkandjal allkirjastatuna juhatuse liikme ja raamatupidaja poolt.

10. Andmed.

10.1. Iga kvartali järgneva kuu 25. kuupäevaks saadab liige Leivaliidu e-posti aadressil järgnevad andmed: realiseerimise netokäive, palgakulu (ilma sots.maksuta), tööga hõivatud isikute kvartali keskmine arv, keskmine kuupalk, toodang kokku (tonni): pagaritooted kokku (tonni), s.h. leib, sai, muud; jahust kondiitritooted (tonni); suhkrulised kondiitritooted (tonni); muu toodang (tonni).
Andmete tabelisse on sisestatud statistikaaruande rea koodid.
10.2. Andmete tähtajaks mittelaekumisel on juhatusel õigus andmete saamiseks pöörduda andmebaaside (Krediidiinfo jt.) poole ja andmete päringu arve summa jagada võrdsete osadena tähtajaks andmeid mitteesitanud liikmete vahel.
10.3. Kvartali andmete tabel edastatakse liikmetele 10 päeva jooksul peale liikmetelt või andmebaasist andmete laekumist.

11. Võlglane.

11.1. Liige kaotab üldkoosolekul hääleõiguse Leivaliidule võlgnevuse tasumiseni.

12. Liikmelisuse peatamine ja taastamine.

12.1. Liikmelisuse saab peatada üldkoosolek oma otsusega liikme juhatuse avalduse alusel kuni üheks aastaks.
12.2. Enne liikmelisuse peatamist peab olema tasutud liikmemaks.
12.3. Peatatud liikmestaatusega liige peab maksma aasta liikmemaksu püsitasu.
12.4. Peatatud liikmestaatusega liikmel ei ole õigust kasutada Eesti Leivaliidu sümboolikat, osaleda üldkoosolekutel ega ühisüritustel.
12.5. Liikmelisuse taastab üldkoosolek oma otsusega liikme juhatuse avalduse alusel.

13. Infovahetus.

13.1. Koosolekuvahelisel ajal liidusisene infovahetus toimub e-posti teel.
13.2. Infopäringule vastatakse hiljemalt 3. päeval peale päringu saamist või märgitud tähtajaks.
13.3. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmele saadetakse tähtajaliste otsuste teade hiljemalt 2. koosolekujärgsel tööpäeval.

Kodukorra uus redaktsioon on vastu võetud Eesti Leivaliidu üldkoosolekul 19.mai 2005 a. protokoll nr.74.